Pārlekt uz galveno saturu

Atpakaļceļš

Sākums / Dokumenti /

Nosacījumi nekomerciālai izmantošanai

Apstiprināti biedrības
"Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība."
biedru sapulcē

Rīgā, 2018. gada 05. martā

Nosacījumi, saskaņā ar kuriem biedrības "Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība." pārstāvētie autori var izsniegt licences savu darbu nekomerciālai izmantošanai

 1. Šie nosacījumi neattiecas uz biedrības "Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība." (M.A.K.) pārstāvēto autoru (Autors) tiesībām izsniegt licences par to darbu vai darbu veidu nekomerciālu izmantošanu, kuru pārvaldīšana nav uzticēta biedrībai M.A.K., un kas netiek pārvaldītas tikai kolektīvi Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 3.panta kārtībā.
 2. Par nekomerciālu izmantošanu uzskatāma tāda darbu izmantošana, kuras rezultātā ne Autoram, ne citām trešajām personām netiek paredzēta nekāda veida finansiāla samaksa vai citi materiāli labumi (piemēram, ieejas maksas ieņēmumi).
 3. Darbu izmantošana jebkādos reklāmas nolūkos (izņemot sociāla rakstura vai labdarības kampaņas) nav atzīstama par nekomerciālas izmantošanas veidu.
 4. Ikviens biedrības M.A.K. pārstāvētais Autors var izsniegt licences savu darbu nekomerciālai izmantošanai, neatkarīgi no tā, vai Autors ir vai nav noslēdzis kolektīvā pārvaldījuma līgumu ar M.A.K.
 5. Autors sniedz M.A.K. informāciju par visiem noslēgtajiem nekomerciālas savu darbu izmantošanas līgumiem, atļaujām un licencēm, kuras Autors ir izsniedzis.
 6. Informācijā, ko Autors sniedz M.A.K., jāietver ziņas par attiecīgā nekomerciālai izmantošanai nodotā darba veidu, nosaukumu, darba izmantošanas veidu, izmantošanas teritoriju, laika periodu, uz kuru izsniegta attiecīgā licence nekomerciālajai izmantošanai un licences saņēmēja rekvizīti.
 7. Autors sniedz šajos noteikumos paredzēto informāciju M.A.K. rakstveidā, nosūtot to viena mēneša laikā no licences izsniegšanas dienas uz e-pastu info@makart.lv vai pa pastu uz adresi: Pulkveža Brieža iela 8 – 3, Rīga, LV-1010.
 8. Ja Autors vēlas izsniegt licenci tāda darba nekomerciālai izmantošanai, kam ir vairāki līdzautori, tad licences izsniegšanai nepieciešama visu darba līdzautoru rakstiska piekrišana.
 9. Jebkādus strīdus, kas rodas starp līdzautoriem saistībā ar licences izsniegšanu darba nekomerciālai izmantošanai, Autori savstarpēji risina civilizētā un konstruktīvā gaisotnē, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties ar attiecīgiem prasījumiem tiesā.
 10. Saskaņā ar M.A.K. 2017. gada 22. decembra biedru sapulcē nolemto – atbilstoši Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likuma 12. pantam biedrības M.A.K. padomei tiek deleģētas pilnvaras apstiprināt nosacījumus attiecībā uz biedrības M.A.K. pārstāvēto autoru tiesībām izsniegt licences savu darbu nekomerciālai izmantošanai (ar nosacījumu, ka minētā jautājuma izlemšana un apstiprināšana Biedrības padomes kompetencē tiek nodota tikai pēc tam, kad pirmreizēji to pēc būtības izlēmusi biedru sapulce).
 11. Ievērojot šo nosacījumu 10.punktu, biedrības M.A.K. pārstāvēto Autoru darbu nekomerciālas izmantošanas licenču izsniegšanas kārtību var grozīt M.A.K. padome.